Regulamin

Preambuła

Witamy na stronie internetowej serwisu Eagle Law!

Administratorem strony www.EagleLaw.pl jest Felmer Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000581839, NIP: 5223041719 („Eagle Law”)

Eagle Law tworzy technologie i usługi, które pozwalają jego użytkownikom na szybsze i łatwiejsze nawiązanie kontaktów z prawnikiem (radcą prawnym lub adwokatem posiadającym uprawnienia do wykonywania zawodu, dalej: „Prawnikiem”), którego pomoc jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej, ale również w sprawach życia codziennego. Prawnicy świadczą swoje usługi za pośrednictwem kancelarii prawnych (dalej: „Kancelarii”).

Mając na uwadze dynamikę rynku usług, niemal w każdej dziedzinie działalności, Eagle Law proponuje swoim użytkownikom szybkie rozwiązania w postaci przygotowanych umów i dokumentów (dalej: „Gotowych dokumentów”) przez wyspecjalizowane w określonych dziedzinach kancelarie prawne. Mając na uwadze, że nawet najlepiej przygotowany wzór dokumentu lub umowy może okazać się zbyt ogólny dla określonego przedsiębiorcy i niewystarczająco dopasowany do jego zindywidualizowanych potrzeb, naszym klientom dajemy również możliwość dopasowania umów i dokumentów do ich wymagań – w z góry określonej cenie i czasie dopasowania (dalej: „Dopasowane dokumenty”). Jest to możliwe dzięki przekazaniu indywidualnej sprawy naszego klienta do Prawnika odpowiedzialnego za przygotowanie Gotowego dokumentu, ograniczając tym samym znacząco czas wykonywanej usługi. Świadomi konieczności dokonywania kalkulacji podejmowanych przez przedsiębiorców na rynku działań, oferujemy również usługi prawne w stałych cenach (dalej: „Usługi prawne”), które pozwalają przedsiębiorcy lepiej zaplanować swoje wydatki, określić niezbędny czas na określone przedsięwzięcie i uzyskać pomoc od wyspecjalizowanego w określonej dziedzinie Prawnika bez samodzielnych poszukiwań w tym zakresie. Wierząc, że rola Prawnika to zaangażowanie w prowadzone sprawy i indywidualny kontakt z każdym klientem, znajomość jego działalności, spraw i oczekiwań, naszym użytkownikom proponujemy również abonamenty prawnicze (dalej: „Abonamenty”), pozwalające na zachowanie stałego kontaktu z Prawnikiem wyspecjalizowanym w ich dziedzinie działalności, indywidualnie wybranym przez Eagle Law, w oparciu o rodzaj i rozmiar wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności. Dzięki stale rosnącej liczbie Prawników, współpracujących z naszym serwisem, rozwój naszych klientów razem z nami jest nie tylko możliwy, ale motywuje nas do ciągłego zwiększania jakości, intuicyjności i przejrzystości naszych usług.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje warunki świadczenia usług przez Eagle Law, jak również zasady korzystania ze strony internetowej serwisu www.eaglelaw.pl (dalej: „Serwisu”), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin reguluje również kwestie związane z odpowiedzialnością Eagle Law i ewentualnymi postępowaniami reklamacyjnymi.


§ 1.

Postanowienia wstępne

 1. Warunkiem koniecznym korzystania z usług Serwisu jest akceptacja Regulaminu.
 2. Serwis umożliwia użytkownikom, korzystającym z usług i funkcjonalności strony internetowej Serwisu (dalej: „Klientom”) wybór dopasowanej do ich potrzeb usługi prawnej w określonej cenie, z orientacyjnym czasem wykonania przez wyspecjalizowanego w określonej dziedzinie Prawnika, poprzez przedstawienie Klientowi danych kontaktowych Prawnika, udostępnienie platformy za pomocą której przedmiotowy kontakt jest ułatwiony, umożliwienie niezakłóconego i bezpiecznego kontaktu między Klientem i Prawnikiem, celem uzyskania niezbędnych informacji do świadczenia usług prawniczych, dokładnego zakresu zlecenia, umożliwiając również stronom bezpieczne rozliczenie płatności za wykonane przez Prawnika usługi.
 3. Serwis Eagle Law nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych. Wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu świadczone są przez Prawników, posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, którzy biorą odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych, zgodnie z przedstawionymi na stronie Serwisu informacjami usługi, co nie wyłącza również odpowiedzialności Eagle Law w przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Eagle Law służy łączeniu Klientów z Prawnikami na podstawie wzajemnych oczekiwań, dyspozycyjności Prawników i terminowości określonego zlecenia, domeny specjalizacji Prawników i zakresu zlecenia Klienta, lokalizacji stron umowy oraz innych czynników mogących w danych okolicznościach przesądzać o satysfakcji Stron umowy.
 5. Wszelkie materiały i informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i niewiążący, w szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Eagle Law, w tym roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży lub świadczenie usług. Informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu nie stanowią reklamy.
 6. Wszelkie złożone przez Klienta zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Serwisu muszą być następnie potwierdzone przez Eagle Law drogą mailową, na wskazany przez Klienta adres e-mail i/lub w drodze informacji wyświetlanej na stronie internetowej Serwisu, na której Klient złożył zamówienie.
 7. Eagle Law przekazuje stronom wszelkie niezbędne dane do wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług prawnych pomiędzy Kancelarią, a Klientem, w sposób szczegółowo określony w § 2 Regulaminu.
 8. Ceny towarów i usług dostępnych na stronie internetowej Serwisu są cenami netto i obejmują wyłącznie zakres usługi opisany w Serwisie, który Eagle Law przekazuje wybranej Kancelarii. Ceny wskazane na stronie internetowej Serwisu nie obejmują opłat administracyjnych, opłat publiczno-prawnych i innych, których konieczność uiszczenia może wyniknąć z uwagi na rodzaj nabytej przez Klienta usługi. W przypadku konieczności uiszczenia na rzecz organów państwowych opłat koniecznych do właściwego wykonania usługi na rzecz Klienta, Klient co do zasady powinien uiścić wskazaną przez Kancelarię kwotę bezpośrednio na rachunek bankowych organu.

§ 2.

Warunki zawierania umów

 1. W celu nabycia Gotowych dokumentów, Dopasowanych dokumentów oraz Usług prawnych, Klient musi wypełnić formularz zakupu, podając niezbędne dane do zawarcia umowy z Kancelarią.
 2. W celu skorzystania z usługi Abonamentu, Klient musi założyć indywidualne konto na stronie internetowej Serwisu (dalej: „Konto”), za pośrednictwem którego będzie mógł w bezpieczny sposób kontaktować się ze swoim Prawnikiem, weryfikować status wykonywanych na jego rzecz usług, zestawienie dostępnych w ramach usługi Abonamentu godzin obsługi prawnej oraz dysponował dostępem do wszelkich wykonanych na jego rzecz za pośrednictwem Serwisu usług, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.
 3. Wybierając usługę Dopasowanych dokumentów lub Usług prawnych, Klient zobowiązuje się odpowiedzieć na zadane za pośrednictwem Serwisu pytania (dalej: „Kwestionariusz”), celem umożliwienia terminowego wykonania zlecenia przez Kancelarię. Brak wypełnienia lub niepoprawne wypełnienie Kwestionariusza stanowi podstawę do przerwania biegu terminu wykonania usługi do czasu przekazania przez Klienta niezbędnych do wykonania zlecenia informacji.
 4. Klient oświadcza, że wszelkie przekazane przez niego dane celem wykonania usługi przez Kancelarię są zgodne z prawdą. Klient zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji przekazanych Serwisowi danych w przypadku ich jakiejkolwiek zmiany.
 5. Usługi prawne opisane w § 3 i 4 poniżej świadczone są wyłącznie w drodze bezpośrednich kontaktów lub bezpośredniej korespondencji Klienta z Prawnikiem.

§ 3.

Gotowe dokumenty, Dopasowane dokumenty, Usługi prawne

 1. W przypadku nabycia przez Klienta Gotowych dokumentów, Dopasowanych dokumentów oraz Usług prawnych, między Klientem, a Kancelarią zawarta zostaje umowa, której przedmiotem jest wykonanie wybranej przez Klienta usługi prawnej, na wskazanych na stronie internetowej Serwisu warunkach finansowych i terminowych oraz zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w opisie nabywanego dokumentu/usługi.
 2. W przypadku nabycia usługi, której czas jest wskazany w dniach, termin wykonania usługi jest liczony z uwzględnieniem dnia, w którym Klient dokonał zakupu określonej usługi, jeśli zakup został potwierdzony i prawidłowo opłacony najpóźniej do godziny 11:00 określonego dnia kalendarzowego. W przeciwnym przypadku, termin wykonania zlecenia liczony jest dnia kalendarzowego następującego po dniu złożenia zamówienia na stronie internetowej Serwisu.
 3. Za wyjątkiem Gotowych dokumentów, usługi dostępne na stronie internetowej Serwisu wykonywane są wyłącznie w dni robocze, termin wykonania zlecenia wskazany w dniach kalendarzowych wstrzymuje swój bieg w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy.
 4. Umowa, o której mowa w ust. 1 powyżej zostaje zawarta na czas oznaczony, odpowiadający czasowi wykonania wybranej przez Klienta usługi.
 5. Warunkiem skorzystania przez Klienta z usług określonych w ust. 1 powyżej jest dokonanie uprzedniej płatności, w odpowiadającej wybranej usłudze kwocie, w drodze tradycyjnego przelewu bankowego lub za pośrednictwem dostawców usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, dostępnych na stronie internetowej Serwisu.
 6. W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego, termin wykonania zlecenia liczony jest od chwili powiadomienia Klienta o otrzymaniu przelewu przez Serwis.
 7. W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem dostawców usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, termin wykonania zlecenia liczony jest od chwili automatycznego powiadomienia Klienta o otrzymaniu przelewu przez Serwis, generowanego przez wybrany system dostawcy usług płatniczych.

§ 4.

Usługi Abonamentowe

 1. W przypadku nabycia przez Klienta Abonamentu, między Klientem, a Kancelarią zawarta zostaje umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług prawnych w określonej liczbie godzin w miesiącu, w zależności od wybranej opcji Abonamentowej.
 2. Termin wykonania poszczególnych zleceń w ramach obsługi Abonamentowej ustalany jest każdorazowo z Kancelarią obsługującą Klienta w ramach obsługi Abonamentowej, z uwzględnieniem poziomu skomplikowania zlecenia, konieczności uzyskania od Klienta informacji uzupełniających, dyspozycyjności Kancelarii oraz innych elementów stanu faktycznego, które mogą mieć wpływ na czas potrzebny do wykonania zlecenia.
 3. Usługi Abonamentowe wykonywane są wyłącznie w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00, z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Umowa, o której mowa w ust. 1 powyżej zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 5. Umowa, o której mowa w ust. 1 powyżej ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny miesiąc kalendarzowy, aż do momentu wypowiedzenia umowy przez Klienta.
 6. Termin wypowiedzenia umowy o świadczenie usług Abonamentowych wynosi 1 miesiąc kalendarzowy.
 7. Warunkiem świadczenia przez Kancelarię usług Abonamentowych jest dokonanie uprzedniej płatności, w odpowiadającej wysokości określonego Abonamentu kwocie.
 8. Klient dokonuje płatności za usługę Abonamentową poprzez podanie danych karty płatniczej, wyrażając jednocześnie zgodę na pobranie przez Serwis kwoty odpowiadającej wybranemu przez Klienta Abonamentowi. Kwota we wskazanej w zdaniu 1 powyżej wysokości jest automatycznie pobierana ze wskazanej karty płatniczej, aż do chwili wypowiedzenia umowy Abonamentowej przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej.
 9. Niewykorzystanie przez Klienta wszystkich dostępnych godzin obsługi prawnej, przysługujących mu w ramach wybranej opcji Abonamentowej nie stanowi podstawy do częściowych lub całościowych zwrotów uiszczonych płatności.
 10. Niewykorzystane przez Klienta godziny obsługi prawnej w ramach usługi Abonamentowej przechodzą na kolejny miesiąc kalendarzowy. Niewykorzystane w kolejnym miesiącu kalendarzowym godziny obsługi prawnej w ramach usługi Abonamentowej przepadają, a przedmiotowa okoliczność nie stanowi podstawy do żądania całościowego lub częściowego zwrotu uiszczonej przez Klienta płatności za usługę.
 11. Odmowa pobrania środków z karty płatniczej, bez względu na przyczynę odmowy, stanowi podstawę do natychmiastowego zawieszenia wykonywania usług prawnych w ramach obsługi Abonamentowej przez Kancelarię, aż do momentu zaktualizowania danych karty płatniczej, pozwalającej na dokonanie płatności w określonej w Abonamencie kwocie.
 12. Eagle Law dołoży najlepszych starań, ale nie gwarantuje, że znajdzie Kancelarię, która będzie świadczyła na rzecz Klienta obsługę Abonamentową. W przypadku gdy Eagle Law nie znajdzie Kancelarii, zwróci Klientowi pobraną opłatę w całości w ciągu 3 dni roboczych.
 13. Usługi Abonamentowe nabyte przez Klienta nie mogą być przedmiotem cesji, za wyjątkiem uprzedniej, pisemnej zgody ze strony Eagle Law.

§ 5.

Warunki korzystania z Serwisu

 1. Eagle Law umożliwia Klientom przeglądanie treści zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu oraz nabywanie usług dostępnych za jego pośrednictwem. Warunkiem koniecznym do pełnego wykorzystywania wszystkich funkcjonalności Serwisu jest korzystanie przez Klienta z odpowiedniego urządzenia końcowego (komputer, tablet, smartfon, inne), umożliwiającego przeglądanie treści i korzystanie z usług zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu. Eagle Law nie zapewnia Klientowi dostępu do urządzeń końcowych, o których mowa powyżej.
 2. W ramach usług, o których mowa w ust. 3 i 4 Regulaminu, za wyjątkiem Gotowych dokumentów, Eagle Law umożliwia Klientowi kontakt z Prawnikiem za pośrednictwem Serwisu.
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług wskazanych w § 3 i 4 niniejszego Regulaminu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami.
 4. Klient może skorzystać z usług wskazanych w § 3 niniejszego Regulaminubez zakładania Konta.
 5. Korzystanie z usług wskazanych w § 4 niniejszego Regulaminu możliwe jest wyłącznie po uprzednim założeniu Konta.
 6. Klient oświadcza, że ma pełną zdolność do zawarcia umowy o wykonanie wybranej przez niego usługi z Serwisem oraz że zawarcie przedmiotowej umowy nie naruszy w żaden sposób praw osób trzecich.
 7. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie w poufności dostępu do swojego hasła do Konta. Eagle Law nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta Klienta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie wskutek nienależytego zabezpieczenia hasła przez Klienta, braku wystarczającej ochrony komputera Klienta, za pośrednictwem którego korzysta on z usług dostępnych na stronie internetowej Serwisu lub z innej przyczyny, leżącej po stronie Klienta. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Eagle Law oraz zmienić hasło dostępu do Konta.
 8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie zasad korzystania z Serwisu, opisanych w niniejszym Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wynikających z faktu podania nieprawdziwych lub niepełnych danych, ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innej tajemnicy, naruszeniem prawa autorskiego i praw pokrewnych lub prawa własności przemysłowej, dóbr osobistych oraz danych osobowych, do których dostęp uzyskał w związku z zawartą za pośrednictwem Serwisu umową.
 9. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego Konta na stronie internetowej Serwisu oraz udostępnianie Konta osobom trzecim.
 10. Skasowanie Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Abonamentowej.
 11. Jeśli Eagle Law otrzyma urzędowe zawiadomienie lub w inny sposób uzyska informację o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, które pochodzą od Klienta, Eagle Law zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia dostępu do przedmiotowych danych, ich usunięcia lub podjęcia wszelkich innych działań, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmierzają do osiągnięcia celu, o którym przedmiotowe przepisy stanowią. Podjęcie przez Eagle Law działań jak opisane w zdaniu powyżej nie może stanowić podstawy odpowiedzialności Eagle Law względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 12. Eagle Law ma prawo rozwiązania umowy usługi Abonamentowej w przypadku, gdy działania lub zaniechania Klienta sprzeciwiają się postanowieniom Regulaminu, godzą w dobre imię lub wizerunek Eagle Law lub Kancelarii, w szczególności poprzez naruszanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz reguł poprawności politycznej.
 13. Rozwiązanie umowy odbywa się w drodze poinformowania Klienta drogą mailową o przyczynie rozwiązania umowy i następstwach przedmiotowego działania lub poprzez skasowanie Konta Klienta na stronie internetowej Serwisu, w zależności od uznania Eagle Law.

§ 6.

Niedozwolony sposób korzystania z Serwisu

 1. Klient zobowiązany jest w każdej chwili przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie przejawy zachowania naruszającego powyższe postanowienia mogą stanowić podstawę rozwiązania umowy z Klientem oraz ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej Klienta, w przypadku zawinionych działań lub zaniechań.
 2. W szczególności, za przejawy niedozwolonego korzystania z usług Serwisu uznaje się korzystanie z Serwisu:
  1. Naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  2. Polegające na wtargnięciu lub próbie wtargnięcia do wewnętrznych systemów informatycznych Eagle Law,
  3. Naruszające dobre obyczaje, dobre imię Eagle Law lub reguły funkcjonowania Serwisu,
  4. Nieautoryzowane przez Eagle Law reklamowanie własnych towarów i/lub usług za pośrednictwem Serwisu lub w drodze kontaktu z Kancelariami,
  5. Zakłócanie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności poprzez nadmierne i nieuzasadnione obciążanie serwera Serwisu,
  6. Publikowanie na stronie internetowej Serwisu treści naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i prawa pokrewne lub inne wartości prawnie chronione oraz dobra osób trzecich,
  7. Udzielanie Kancelariom danych wprowadzających w błąd, uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe wykonanie usługi,
  8. Kopiowanie treści, znaków towarowych i rozwiązań technicznych i prawnych użytych na stronie internetowej Serwisu

§ 7.

Odpowiedzialność oraz wyłączenia odpowiedzialności Eagle Law

 1. Eagle Law podejmie wszelkie niezbędne starania (zobowiązanie należytej staranności) w celu dostarczenia Klientom Serwisu usług jak najwyższej jakości. W tym celu Eagle Law zapewni, że wszelkie usługi udostępnione Klientom Serwisu będą wykonywane przez Prawników, posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata oraz w miarę możliwości (dostępność, przedziały cenowe zgodne z oczekiwaniami Klienta) świadczone przez Prawników wyspecjalizowanych w obszarze działalności, z której pochodzi zlecenie Klienta.
 2. Eagle Law nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Kancelarie.
 3. Eagle Law udostępnia Kwestionariusze, za pomocą których Klienci mogą przekazywać zlecenia za pośrednictwem Serwisu. Kwestionariusze służą wyłącznie usprawnieniu przekazania Kancelariom relewantnych prawnie informacji w celu przyspieszenia wykonania usługi zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Klient zachowuje prawo do indywidualnego kontaktu z Prawnikiem wykonującym usługę, w konsekwencji czego Eagle Law nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę zleceń przekazanych Prawnikom.
 4. Za wyjątkiem okoliczności za które winę ponosi Eagle Law, odpowiedzialność Eagle Law jest wyłączona w odniesieniu do zobowiązań zaciągniętych przez Prawników za pośrednictwem Serwisu oraz zdolności Prawników do zaciągania przedmiotowych zobowiązań, w szczególności w zakresie obsługi Abonamentowej, o której mowa w § 4 Regulaminu.
 5. Odpowiedzialność Eagle Law jest wyłączona w szczególności w odniesieniu do szkód, które Klienci ponieśli w wyniku:
  1. Przerw w działalności Serwisu lub usługi/usług, wskazanych w § 3 i 4 Regulaminu.
  2. Korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub informacjami przekazanymi indywidualnie Klientowi przez Eagle Law lub Prawnika, w szczególności w wyniku braku dokonania płatności przez Klienta.
  3. Awarii sprzętu Klienta.
  4. Działania wirusów komputerowych lub oprogramowania komputerowego, zainstalowanego na urządzeniu końcowym Klienta.
  5. Działania lub zaniechania Prawnika lub Klienta oraz przejawów niewykonywania lub nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata przez Prawnika. Klient zobowiązuje się do powiadomienia Eagle Law o każdorazowym przejawie działania lub zaniechania, o którym mowa w zdaniu powyżej.
  6. Zdarzeń spowodowanych siłą wyższą.
 6. Eagle Law nie odpowiada za prawdziwość, dokładność, kompletność, ani zgodność z prawem i wymogami etyki zawodowej treści przekazanych Klientowi bezpośrednio przez Prawnika wykonującego usługę, za wyjątkiem gdy winę za przedmiotową okoliczność można przypisać Eagle Law.
 7. Zasadą odpowiedzialności Eagle Law za usługi świadczone w ramach Serwisu jest odpowiedzialność na podstawie winy umyślnej Eagle Law, chyba że stroną umowy jest konsument. Eagle Law nie odpowiada również za utracone korzyści klientów nie będących konsumentami.
 8. Eagle Law odpowiada do wartości 20% wykonanej w ramach Serwisu usługi.
 9. Ze względów technicznych lub innych, za których odpowiedzialność nie może zostać przypisana Eagle Law, w trakcie świadczenia usługi mogą wystąpić ograniczenia funkcjonalności, a nawet czasowa niedostępność Serwisu. W przypadku zaistnienia okoliczności jak w zdaniu 1 powyżej, Eagle Law zobowiązuje się podjąć działania w celu niezwłocznego przywrócenia pełnej funkcjonalności Serwisu, jednak w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z tym przez Klienta.
 10. Eagle Law nie jest odpowiedzialny za prawidłowość działania usług wskazanych w § 3 i 4 Regulaminu we wszystkich możliwych systemach operacyjnych oraz z wykorzystaniem wszelkich dostępnych przeglądarek internetowych. Prawidłowe korzystanie z usług Serwisu jest możliwe przy wykorzystaniu systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego oraz przeglądarek internetowych Internet Explorer 10, Chrome 53, Firefox 48, Safari 5 lub nowszych, zaktualizowanych wersji tych przeglądarek.

§ 8.

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, wizualizacji, oprogramowania, opisów i innych materiałów, zawartych w Serwisie stanowią własność Eagle Law lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie, udzielonym przez podmiot, któremu ww. prawa przysługują. Zawartość Serwisu nie narusza praw osób trzecich.
 2. Części składowe Serwisu, w szczególności grafika, rozwiązania techniczne, tekst, język informatyczny kreujący Serwis (kod HTML, XHTML, JavaScript, arkusze CSS, linki multimedialne), podlegają ochronie prawnej na rzecz Eagle Law i innych uprawnionych podmiotów.
 3. Zawartość Serwisu nie może być wykorzystywana, kopiowana, przetwarzana ani modyfikowana bez uprzedniej, wyraźnej zgody Eagle Law, w celach innych niż użytek osobisty Klienta.
 4. Jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub części treści niniejszego Regulaminu bez zgody Eagle Law stanowi naruszenie praw autorskich.
 5. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz Klientów jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń, baz danych i innych informacji znajdujących się na stronie internetowej Serwisu.

§ 9.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. W przypadku, gdy stroną umowy wskazanej w § 3 i/lub 4 niniejszego Regulaminu jest konsument, może on w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z tym zastrzeżeniem, że ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 2. Konsument oświadczenie o odstąpieniu od umowy kieruje na adres e-mail Eagle Law: kontakt@eaglelaw.pl lub na adres korespondencyjny Eagle Law: al. Powstania Warszawskiego, 31-541 Kraków.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy Kancelaria wykonała w pełni usługę, mając na uwadze fakt, że konsument jest każdorazowo informowany o fakcie, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię utraci on prawo odstąpienia od umowy.

§ 10.

Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację w odniesieniu do usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Eagle Law za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@eaglelaw.pl lub korespondencyjne na adres al. Powstania Warszawskiego, 31-541 Kraków.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne Klienta powinno zawierać w szczególności:
  1. Dane Klienta niezbędne do zidentyfikowania sprawy i umożliwienia Eagle Law merytorycznego odniesienia się do zastrzeżeń Klienta,
  2. Dokładny opis składanej reklamacji,
  3. Numer zamówienia lub wybraną przez Klienta usługę (jeśli dotyczy).
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
 4. W przypadku, gdy reklamacja jest niekompletna, termin wskazany w ust. 3 powyżej liczony jest od dnia uzupełnienia braków reklamacji.
 5. Brak podania danych kontaktowych Klienta uniemożliwia Eagle Law odniesienie się do złożonej reklamacji.

§ 11.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Eagle Law.
 2. Klient oświadcza, że podanie danych, w tym szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (dalej: „RODO”), jest dobrowolne.
 3. Podane przez Klientów dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 1. realizacji umowy zakupu towaru lub świadczeni usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
 2. odpowiedzi na pytanie Klienta, w przypadku nawiązania przez Klienta kontaktu z Eagle Law przed zawarciem umowy, która stanowiłaby podstawę do przetwarzania jego danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez ich jednoznaczne i dobrowolne przesłanie Eagle Law celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, do czasu cofnięcia zgody;
 3. finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 4. obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Eagle Law, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgonie z Kodeksem Cywilnym;  
 1. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być podmioty pośredniczące w wykonaniu umowy (np. Prawnicy, doradcy podatkowi, księgowi), a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez Eagle Law np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, jednak tylko w takim zakresie, w jakim umożliwienie podmiotom trzecim dostępu do danych osobowych Klienta nie będzie naruszało obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej Prawników (radców prawnych lub adwokatów), wykonujących określone usługi za pośrednictwem Serwisu.
 2. Klienci będący osobami fizycznymi posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane w celach marketingowych). Klienci mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Klientów ich danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością zawarcia z Klientami umowy.

§ 12.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.
 2. Zamieszczony Regulamin oraz sposób korzystania z Serwisu przez Klientów podlegają przepisom prawa polskiego.
 3. Eagle Law zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Klientów Serwisu obowiązują aktualne warunki, wskazane w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Serwisu w chwili składania zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
 4. Eagle Law informuje Klientów, którzy posiadają Konto na stronie internetowej Seriwsu o wszelkich zmianach w Regulaminie na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie rejestracji. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Eagle Law, jednak w żadnym wypadku nie wcześniej niż 3 dni od przesłania informacji o zmianach. Dalsze korzystanie przez Klienta z Serwisu oznacza akceptację zmodyfikowanego Regulaminu.
 5. Wszelkie zapytania związane z niniejszym Regulaminem, zasadami korzystania z Serwisu lub warunkami dokonywanej za pośrednictwem Serwisu sprzedaży i świadczenia usług należy kierować na adres e-mail: kontakt@eaglelaw.pl lub korespondencyjne na adres al. Powstania Warszawskiego, 31-541 Kraków.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu w odniesieniu do sporów z Klientami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Eagle Law.
 7. Eagle Law nie jest zobowiązany i nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.). Jeżeli wskutek złożenia reklamacji wniesionej przez konsumenta spór nie został rozwiązany, Eagle Law przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.