Tarcza #2 – Rewolucja dla przedsiębiorców?

Rozwiązania wprowadzone drugą odsłoną tarczy antykryzysowej przewidują możliwość uzyskania finansowania firmy z obowiązkiem zwrotu jedynie 25% otrzymanej pomocy. To prawdziwy przełom dla wielu przedsiębiorców, który pozwoli im nie tylko na kontynuowanie działalności gospodarczej, ale również utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie. Kiedy i na jakich zasadach można będzie wnioskować o przyznanie pożyczki?

Pomoc przyznawana przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) czeka na zakończenie wewnętrznych testów, natomiast pomoc Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) jest aktualnie w fazie notyfikacji Komisji Europejskiej. Z uzyskanych przez nas w Agencji Rozwoju oraz Funduszu Rozwoju informacji wynika, że pomoc dla przedsiębiorców powinna być dostępna jeszcze w tym miesiącu i opierać się na następujących założeniach:

1.Tarcza finansowa dla mikro przedsiębiorców, MŚP oraz dużych przedsiębiorstw.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, wysokość pomocy będzie różna, jednak według prognoz wyniesie średnio od 70-90 tys. złotych dla mikro przedsiębiorców aż do 1 mld złotych dla największych firm na rynku. Przedsiębiorca, któremu uda się kontynuować działalność w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania finansowania oraz który utrzyma zatrudnienie na pierwotnym poziomie w firmie, będzie mógł skorzystać z umorzenia aż do 75% uzyskanego finansowania, co znaczy, że do zwrotu pozostanie jedynie 25% pożyczki. Podstawowym warunkiem wnioskowania o przyznanie pomocy jest odnotowanie spadku obrotów w okresie po 1 stycznia 2020 r. Spadek musi być na poziomie co najmniej 25% względem poprzedniego miesiąca lub miesiąca mu odpowiadającego w poprzednim roku kalendarzowym.

2. Pomoc od ARP dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomoc przeznaczona jest dla największego w Polsce sektora MŚP, jednak nie dla najmniejszych spośród przedsiębiorców, gdyż posiadających obroty na poziomie powyżej 4 mln złotych oraz dodatnie wyniki za 2019 r. Tutaj możemy wyszczególnić 3 rodzaje pomocy:

a) Dla transportu – refinansowanie leasingu operacyjnego z możliwością karencji w spłacie.

b) Pożyczka obrotowa na sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń, służąca zasadniczo umożliwieniu utrzymania zatrudnienia.

c) Pożyczka obrotowa na sfinansowanie deficytu w kapitale, w wysokości od 800.000 do 5 mln PLN.

Uzyskanie powyższych form finansowania będzie uzależnione od przedstawienia wszelkich niezbędnych dokumentów oraz wskazania przez przedsiębiorcę na spełnienie przesłanek ustawowych. Przepisy nie przewidują sposobu rozpatrywania wniosków oraz kolejności przyznawania pożyczek. Z uwagi na ograniczoną ilość kapitału, jakim będzie dysponowało Ministerstwo, działające wspólnie z ARP oraz PFR, zalecane jest wnioskowanie o pomoc niezwłocznie.

UWAGA! Dla dużych firmjest już otwarta ścieżka rejestracji, która ma za zadanie udostępnić PFR orientacyjne dane na temat ilości zainteresowanych pomocą firm z sektora dużych podmiotów.

MIKRFIRMYMŚPDUŻE FIRMY
MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI 324.000 zł (średnia pomoc = 70-90 tys.)3.500.000 zł (średnio 1,9 mln)Różne formy finansowania
FORMY FINANSOWANIAPOŻYCZKAPOŻYCZKA
·Pożyczka lub obligacja (2 lata z możliwym przedłużeniem o rok) – do 1 mld PLN,
·Pożyczka preferencyjna na 3 lata – do 750 mln PLN,
·Obejmowanie instrumentów kapitałowych (udziały/akcje) – do 1 mld PLN.
CZAS, NA KTÓRY ZOSTAJE PRZYZNANA POŻYCZKA3 lata3 lataZależy od wyboru formy finansowania.
WYMAGANIA·  Zatrudnienie 1-9 pracowników (nie wliczając właściciela),
·  Roczny obrót/suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
·  Odnotowanie spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) co najmniej o 25% w okresie po 1 stycznia 2020 r. (porównanie do poprzedniego miesiąca lub m-ca analogicznego w poprzednim roku), musi mieć związek z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.
·  Beneficjent rzeczywisty wsparcia posiada rezydencję podatkową w RP i rozliczał podatki za 2 ost. lata obrotowe na terenie RP (jeśli dot., bo firma może być młodsza). Jeśli nie – trzeba przenieść rezydencję pod. na teren RP w terminie 9-mcy od uzyskania pomocy.
·  Działalność musiała być prowadzona na dzień 31.12.2019 r.
·  Na dzień 31.12.2019 lub na dzień przyznania finansowania nie można zalegać z podatkami i płatnościami składek na US (rozłożenie płatności na raty/odroczenie uznaje się za zaległość).
·    Zatrudnienie 10-249 pracowników,
·    Roczny obrót nie przekracza 50 mln euro/suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,
·  Odnotowanie spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) co najmniej o 25% w okresie po 1 stycznia 2020 r. (porównanie do poprzedniego miesiąca lub m-ca analogicznego w poprzednim roku), musi mieć związek z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.
·  Beneficjent rzeczywisty wsparcia posiada rezydencję podatkową w RP i rozliczał podatki za 2 ost. lata obrotowe na terenie RP (jeśli dot., bo firma może być młodsza). Jeśli nie – trzeba przenieść rezydencję pod. na teren RP w terminie 9-mcy od uzyskania pomocy.
·    Na dzień 31.12.2019 lub na dzień przyznania finansowania nie można zalegać z podatkami i płatnościami składek na US (rozłożenie płatności na raty/odroczenie uznaje się za zaległość).
 
· Zatrudnianie min. 250 pracowników,
·    Roczny obrót przekracza 50 mln euro/suma bilansowa przekracza 43 mln euro,
·  Odnotowanie spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) co najmniej o 25% w okresie po 1 stycznia 2020 r. (porównanie do poprzedniego miesiąca lub m-ca analogicznego w poprzednim roku), musi mieć związek z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.
· Utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług / odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z COVID-19.
· Brak otrzymywania płatności za sprzedaż w kwocie powyżej 25% należności (powód = COVID-19).
· Brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w zw. z nowymi umowami.
· Uczestniczenie w Programach Sektorowych.
·  Beneficjent rzeczywisty wsparcia posiada rezydencję podatkową w RP i rozliczał podatki za 2 ost. lata obrotowe na terenie RP (jeśli dot., bo firma może być młodsza). Jeśli nie – trzeba przenieść rezydencję pod. na teren RP w terminie 9-mcy od uzyskania pomocy.
· Na dzień 31.12.2019 lub na dzień przyznania finansowania nie można zalegać z podatkami i płatnościami składek na US (rozłożenie płatności na raty/odroczenie uznaje się za zaległość).
PRZECIWWSKAZANIA
(wyklucza możliwość ubiegania się o finansowanie)
Otworzenie postępowania upadłościowego/ likwidacyjnego / restrykturyzacyjnego.Otworzenie postępowania upadłościowego/ likwidacyjnego / restrykturyzacyjnego.Otworzenie postępowania upadłościowego/ likwidacyjnego / restrykturyzacyjnego.
NA CO MOŻNA WYKORZYSTAĆ POŻYCZKĘ?·     Pokrycie kosztów działalności,
·     25% pożyczki można wykorzystać na przedterminową spłatę kredytów,
·     Dokładny sposób przeznaczenia środków przewiduje umowa subwencji.
·     Pokrycie kosztów działalności,
·     25% pożyczki można wykorzystać na przedterminową spłatę kredytów,
·     Dokładny sposób przeznaczenia środków przewiduje umowa subwencji.
n.d.
NA CO NIE MOŻNA WYKORZYSTYWAĆ ŚRODKÓW?·  Na nabycie lub przejęcie innego przedsiębiorcy (również pośrednie),
Rozliczenia z podmiotami powiązanymi,
·   Na nabycie lub przejęcie innego przedsiębiorcy (również pośrednie),
·   Rozliczenia z podmiotami powiązanymi,
n.d.
WARUNKI UMORZENIA SUBWENCJI·  25% uwarunkowane kontynuowaniem działalności w ciągu 12 m-cy od jej udzielenia,
50% zależy od utrzymania średniego zatrudnienia w ciągu 12 m-cy od jej udzielenia (na dziś brak dokładnych wzorów, na podstawie których będzie to wyliczane, określi to umowa miedzy PFR, a Ministerstwem Rozwoju).
·   25% uwarunkowane kontynuowaniem działalności w ciągu 12 m-cy od jej udzielenia,
·   25% w zależności od wysokości straty przedsiębiorcy w odniesieniu do sprzedaży,
·   25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 m-cy.
 
n.d.

Jerzy Krypel, Eagle Law