TARCZA FINANSOWA JUŻ JEST!

W poniedziałek 27 kwietnia program Tarcza Finansowa uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni.

Po spełnieniu określonych kryteriów (w szczególności utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach od dnia otrzymania finansowania, do 75% wartości otrzymanego finansowania może zostać umorzone. Przedsiębiorca, który otrzymał pomoc będzie więc zobowiązany do zwrotu wyłącznie 25% przyznanej pożyczki.

OBLICZENIE KWOTY SUBWENCJI DLA MIKROFIRM

(poniżej 10 pracowników i roczny obrót poniżej 2 mln euro):

 • 12 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50 proc. przychodów ze sprzedaży;
 • 24 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które straciły między 50 (włącznie) a 75 proc. przychodów;
 • 36 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które straciły 75 proc. lub więcej przychodów ze sprzedaży.

Maksymalna wartość subwencji wynosi 324 tys. zł.

OBLICZENIE KWOTY SUBWENCJI DLA MŚP

(do 249 pracowników lub roczny obrót do 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro):

 • 4% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50 proc. przychodów ze sprzedaży;
 • 6% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 50 (włącznie) a 75 proc. przychodów ze sprzedaży;
 • 8% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły 75 proc. przychodów ze sprzedaży lub więcej.

Maksymalna wartość subwencji wynosi 3,5 mln. zł.

JAKIE WARUNKI SPEŁNIĆ, ŻEBY UZYSKAĆ FINANSOWANIE?

 1. Zweryfikuj, czy nie posiadałeś zaległości w płatnościach podatków i ZUS na dzień 31 grudnia 2019 r. (płatność ratalna i odroczenie płatności to nie zaległość!),
 2. Ustal liczbę pracowników biorąc pod uwagę stan zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek oraz stan na dzień 31 grudnia 2019 r. (suma wszystkich etatów + os. fizyczne zgłoszone do ZUS + umowy cywilnoprawne). Jeśli zatrudniasz więcej niż 9 pracowników, musisz wziąć pod uwagę również stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r.
 3. Przygotuj dokumenty finansowe za rok 2020 oraz 2019, na podstawie których my obliczymy spadek obrotów firmy.

WARUNKI UMORZENIA POŻYCZKI:

 1. Warunki umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w 75%:

25% pożyczki jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

2. Warunki umorzenia pożyczki dla małych i średnich w 75%:

25% pożyczki jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ?

Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)

 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki.
 • Zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.