Zadbaj o to, by na Twojej nieruchomości myśliwi nie mogli polować.

Właściciele nieruchomości, które są objęte obwodem łowieckim dysponują określonymi uprawnieniami, na mocy których mogą dążyć do zakazania polowania na terenie ich nieruchomości, a w określonych okolicznościach również żądać wyłączenia ich nieruchomości z obwodu łowieckiego. Celem wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego lub ustanowienia na niej zakazu polowań można podjąć następujące czynności:

  1. Złożyć w starostwie oświadczenie o zakazie polowania:

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo Łowieckie. Zgodnie z art. 27b ustawy, będący osobą fizyczną właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obszaru łowieckiego może zakazać wykonywania polowań na swojej nieruchomości poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej do Starosty. Starosta jest obowiązany do nieodpłatnego poświadczenia własnoręczności podpisu właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obszaru łowieckiego na oświadczeniu. Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania jest skuteczne od dnia następującego po dniu jego złożenia w przypadku gdy starosta jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego.

Zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomości jest prawem osobistym właściciela lub użytkownika wieczystego który złożył oświadczenie i wygasa z chwilą jego śmierci.

Jeśli posiadasz nieruchomość objętą obszarem łowieckim i nie życzysz sobie, by myśliwi mogli na niej polować – napisz do nas, pomożemy Ci uzyskać zakaz polowań na obszarze Twojej nieruchomości.

Złożenie oświadczenia nie oznacza wyłączenia nieruchomości z obszaru łowieckiego. Nieruchomość pozostaje w obwodzie łowieckim, nie można na niej tylko wykonywać samego polowania. Myśliwi nadal mogą wchodzić na nieruchomość i np. wysypywać paszę dla zwierząt.

  • 2. Złożyć sprzeciw wobec nowego podziału województwa na obwody łowieckie:

W dniu 10 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy umożliwiające obejmowanie prywatnych nieruchomości reżimem  obwodu łowieckiego bez zapewnienia ich właścicielom możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec dysponowania przedmiotem swojej własności – są niezgodne z Konstytucją. Wszystkie obwody łowieckie, wyznaczone w latach 2005 – 2015 przez sejmiki wojewódzkie, zostały wyznaczone na podstawie niekonstytucyjnych przepisów. Właściciele nieruchomości mogli sądownie unieważniać włączenie ich terenu do obwodu łowieckiego. W 2018 r. uchwalono nowelizację ustawy prawo łowieckie, która korzysta z domniemania konstytucyjności. Sejmiki wojewódzkie rozpoczęły na nowo prace nad wyznaczeniem obwodów łowieckich. Etap prac w poszczególnych województwach można sprawdzić w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych urzędów marszałkowskich.

Celem wyłączenia gruntu z obwodu łowieckiego, zgodnie z art. 27 ustawy prawo łowieckie właściciel lub użytkownik wieczysty ziemi może zgłosić uwagi do projektu z wnioskiem o wyłączenie swojego terenu z nowego planu obwodów łowieckich. Wyłączenie oznacza, że myśliwi nie będą mogli tam polować, ani wykonywać żadnych innych czynności z zakresu tzw. gospodarki łowieckiej. Nie będzie im wolno na takim terenie budować i użytkować ambon myśliwskich, dokarmiać zwierząt czy po prostu wjeżdżać samochodami. Uwagi do projektu można składać wyłącznie pisemnie lub za pośrednictwem platformy ePUAP (jako pismo ogólne do podmiotu publicznego, typ pisma: opinia) – do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego.

Wnioskując o wyłączenie ziemi z obwodu łowieckiego należy spełnić odpowiednie warunki takie jak: posiadanie nieruchomości „o szczególnych właściwościach” lub prowadzenie działalności, która albo istotnie utrudnia gospodarkę łowiecką, albo którą prowadzenie gospodarki łowieckiej istotnie ogranicza czy wręcz uniemożliwia. Takie warunki spełnia przykładowo: osoba prowadząca gospodarstwo agroturystyczne, działalność rekreacyjną i turystyczną, edukacyjną czy inną związaną z obecnością ludzi.

Procedura zakończyła się już w województwach: świętokrzyskim, pomorskim, dolnośląskim, lubelskim, warmińsko – mazurskim i podkarpackim – tam termin na składanie  uwag już minął (właściciele nieruchomości mogą zawsze jednak złożyć w starostwie ww. oświadczenie o zakazie polowania na swojej nieruchomości). W pozostałych województwach możemy walczyć również o wyłączenie naszej nieruchomości z obwodu łowieckiego.

Jerzy Krypel, Natalia Budryk, Kobiela Szczęsny radcy prawni sp. p.