Zwrot kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu lub pożyczki

Zgodnie z wyrokiem TSUE, banki będą musiały zwrócić konsumentom koszty niesłusznie pobranych opłat (odsetek oraz opłat administracyjnych), pomimo wcześniejszej spłaty zaciągniętego po 18 grudnia 2011 r. kredytu lub pożyczki.

Zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”. Ustawa ta transportuje do porządku dyrektywę 2008/48  która kwestię zwrotu kosztów na wskutek wcześniejszej spłaty kredytu reguluje w art. 16: „Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całko­witego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypada­jące na pozostały okres obowiązywania umowy”.

W tej sprawie również wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 11 września 2019 r. wskazując, że:  

„Przy uwzględnieniu całości powyższych rozważań na pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć, iż art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48 należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta”

Zgodnie z art. 66 ustawy o kredycie konsumenckim „do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe”.

W związku z powyższym, przepisy dotyczące zwrotu wszystkich kosztów, nałożonych na konsumenta w związku z zawartym kredytem na skutek wcześniejszej spłaty zaciągniętego zobowiązania mają zastosowanie do umów kredytowych zawartych po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim czyli zawartych po dniu 18 grudnia 2011 r.

Jeśli jesteś zainteresowany odzyskaniem kosztów – zapraszamy do zapoznania się z naszą OFERTĄ.

Natalia Budryk, Kobiela Szczęsny radcy prawni